အမျိုးအစားများ

အရောင်းရဆုံးများ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်RFQ ( Request For Quotation )

Tell us what you want to find in a specific way

သင့်အတွက်သီးသန့်1.2 သိန်း
1.7 သိန်း
2.3 သိန်း
2.9 သိန်း
4.2 သိန်း
17.4 သိန်း
19.5 သိန်း
14.1 သိန်း
8.4 သိန်း
1.7 သိန်း
2.3 သိန်း
1.6 သိန်း
1.7 သိန်း
1.2 သိန်း
1.5 သိန်း
1.4 သိန်း
1.4 သိန်း
90,000 ကျပ်
1.5 သိန်း
1.2 သိန်း
2 သိန်း
2.1 သိန်း
1.6 သိန်း
1.1 သိန်း
1.2 သိန်း
1.9 သိန်း

10 %

483000 536600 MMK

10 %

393000 436600 USD
1.5 သိန်း
4.8 သိန်း

4 %

5 သိန်း 5.2 သိန်း
3.3 သိန်း

3 %

19 သိန်း 19.6 သိန်း

3 %

14.2 သိန်း 14.6 သိန်း

8 %

8.7 သိန်း 9.5 သိန်း
6.7 သိန်း
2 သိန်း

4 %

15.9 သိန်း 16.6 သိန်း

4 %

13.5 သိန်း 14 သိန်း
25 သိန်း
10.3 သိန်း
14.6 သိန်း
20 သိန်း
8 သိန်း
17.5 သိန်း