အမျိုးအစားများ

အရောင်းရဆုံးများ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်RFQ ( Request For Quotation )

Tell us what you want to find in a specific way

သင့်အတွက်သီးသန့်1.2 သိန်း
1.7 သိန်း
2.3 သိန်း
5,000 ကျပ်
5,500 ကျပ်
4,500 ကျပ်
1.2 သိန်း
2.8 သိန်း

K

2.8 သိန်း
2.3 သိန်း
1.8 သိန်း
85,000 ကျပ်
1.7 သိန်း
95,000 ကျပ်
1.4 သိန်း
1.4 သိန်း
95,000 ကျပ်

M

2.8 သိန်း
1.5 သိန်း
2.8 သိန်း
1.5 သိန်း
90,000 ကျပ်
2.8 သိန်း
3.3 သိန်း
8.8 သိန်း
8.1 သိန်း
16.5 သိန်း
6.2 သိန်း
10.5 သိန်း
3.1 သိန်း