ဖုန်းနံပါတ် :

09753288730

အီးလ်မေးလ် :

heavenmelody88@gmail.com

လိပ်စာ :

ဘုရားလမ်းမှတ်တိုင် , Werloop Center (ယခင် AKK Shoping Mall ) , 2nd floor , သင်္ဃကျွန်းမြို့နယ် , ရန်ကုန်မြို့